Thursday, March 08, 2012

Polish letters

Remember to spell:

sz - like English sh (bush)
cz - like ch (chimney)
rz - like sh but more hard
ą - like o and a together
ę - like e and y together
ż - like sh but with the sound
ł - like w (window)
ch - like h (hair)
ń - like -ng (England)
ć - like ch but more soft
ś - like sh but more soft
ó - like oo (moon)

No comments: